Kariéra

Voľné pracovné miesta

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE PRIMÁRA(KY) AKÚTNEHO DETSKÉHO PSYCHIATRICKÉHO ODDELENIA V DPL, N.O. HRAŇ


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pedopsychiatria alebo psychiatria,
 • najmenej päťročná odborná prax v špecializačnom odbore.

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a) byť bezúhonný,

b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pracovnú pozíciu,

c) byť samostatný, flexibilný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • prehľad doterajšej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list.

Mzda: Dohoda

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu: Detská psychiatrická liečebňa, no. Hraň, SNP 447, 076 03. Obálku označiť v ľavom hornom rohu ,,NEOTVÁRAŤ – VK primár oddelenia". Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 21.07.2023. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom DPL, n.o. Hraň. 

V Hrani 21.6.2023

 Ing. Jarmila Juríková  

riaditeľka DPL, n.o. Hraň

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE VEDÚCEJ SESTRY AKÚTNEHO DETSKéHO PSYCHIATRICKÉHO ODDELENIA V DPL, N.O. HRAŇ


Miesto práce: DPL, n.o. Hraň

Termín nástupu: Dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): Dohoda


Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie: v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 • najmenej päťročnú prax

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis 
 • motivačný list 
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní, o získaných špecializáciách, odbornej spôsobilosti (viď kvalifikačné predpoklady) - fotokópie 
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
 • potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii - fotokópie
 • projekt riadiacej práce vedúcej sestry
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca akútneho oddelenia.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 21.07.2023 v uzatvorenej obálke s označením ,, Výberové konanie – vedúca sestra – NEOTVÁRAŤ" a adresou odosielateľa na adresu: Detská psychiatrická liečebňa, n.o. Hraň, SNP 447, 076 03.DPL, n.o. Hraň

V Hrani 21.6.2023

Ing. Jarmila Juríková

riaditeľka DPL, n.o. Hraň