Škola

Základná škola a špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení DPL, n.o. Hraň


tel. 0948 699 778              zsprizzhran@post.sk          Hraň 447, 076 03 Hraň

www.zsprizzhran.edupage.sk

Počas hospitalizácie v liečebni navštevujú žiaci Základnú školu pri zdravotníckom zariadení, ktorá je v zriaďovacej pôsobnosti Obvodného úradu v Košiciach a je samostatnou inštitúciou. Žiaci sú vzdelávaní so snahou zachovať čo najvyššiu mieru kontinuity s kmeňovou školou, v prvom až deviatom ročníku základnej a špeciálnej základnej školy. Popri škole navštevujú všetky školopovinné deti školské kluby, kde trávia čas mimoškolskými aktivitami aj prípravou na vyučovanie. Činnosť klubov riadi a kontroluje riaditeľ školy.

Stredoškolské vzdelávanie


tel. 056 679 00 12 (spojovateľ)                                                lisa@dplhran.sk

Stredoškoláci, ktorí sú hospitalizovaní v našej liečebni, sú vzdelávaní individuálne pod vedením terapeutky Mgr. Lucie Lisej. Venujú sa štúdiu všeobecno-vzdelávacích predmetov, a to slovenský jazyk a literatúra, matematika, občianska a etická výchova podľa osnov v ich kmeňových školách. Individuálne sa venuje aj vyučovaniu cudzieho jazyka, resp. vyučovaniu odborných predmetov, podľa požiadaviek pacientov a ich špecifických potrieb.