Zdravotná starostlivosť

Pedopsychiatrická a pediatrická starostlivosť

V Detskej psychiatrickej liečebni, n. o. Hraň zabezpečujeme diagnostiku a zdravotnú starostlivosť so zameraním na psychické poruchy a  duševné choroby detí (od 3 do 18 rokov veku dieťaťa), poruchy správania a emočné poruchy, poruchy nálad, úzkostné a fóbické poruchy so začiatkom v detstve, obsedantno-kompulzívne poruchy, adaptačné poruchy, posttraumatická stresová porucha, poruchy príjmu potravy, hyperkinetické poruchy, poruchy autistického spektra, poruchy schizofrénneho spektra, poruchy psychiky a správania na podklade užívania alkoholu a psychoaktívnych látok a poruchy správania pri duševnej zaostalosti, tikové poruchy. Pri svojej činnosti využívame formy a metódy najmodernejšej psychofarmakoterapie a psychoterapie.

Deti sú v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. Hraň hospitalizované bez zákonného zástupcu (jeho prítomnosť je nevyhnutná počas príjmu pacienta) na základe odporúčania ambulantného pedopsychiatra alebo preložením z detských lôžkových oddelení alebo z detských a adolescentných psychiatrických oddelení. Rozsah poskytovanej starostlivosti zahŕňa diagnostickú, diferenciálne-diagnostickú, terapeutickú lôžkovú pedopsychiatrickú starostlivosť.

Dĺžka hospotalizácie je strednedobá a dlhodobá od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov (priemerne 3 mesiace v závislosti od zdravotného stavu pacienta). Lôžková časť s kapacitou 100 lôžok má 4 oddelenia: A - oddelenie malých detí, B - oddelenie mladších chlapcov, C - oddelenie starších dievčat, D - oddelenie starších chlapcov. Naše zariadenie poskytuje aj ambulantnú pedopsychiatrickú starosltivosť.

Psychologická a psychoterapeutická starostlivosť

Psychodiagnostika, individuálna, skupinová, rodinná psychoterapia (podľa postupov KBT), v rámci individuálneho prístupu aj terapia hrou.

V rámci psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti sa venujeme komplexnej psychodiagnostike, pracujeme s detskými pacientmi v ucelenom programe skupinovej psychoterapie zameranej hlavne na nácvik relaxácie, rozvoj komunikačných zručností, nácvik a rozvoj sebaúcty, prácu s emóciami, rozvoj intrapsychického uvedomenia a sebareflexie, nácvik pozitívnych rovesníckych a interpersonálnych vzťahov.  

Taktiež s pacientmi a ich rodinami realizujeme rodinné i individuálne sedenia v rámci rodinnej psychoterapie. Vo práci s našimi pacientmi využívame postupy, ktoré vedú k harmonizácii vývoju osobnosti, otváraniu nových možností, podpore zdravia, odpusteniu, objavovaniu vnútorných zdrojov a zdravému zvýšeniu sebavedomia pre šťastnejší a vyrovnanejší život. V rodinnej psychoterapii sa venujeme komunikácii a vzťahom medzi členmi rodiny, s dôrazom na pozitívnu hodnotu každého člena rodiny a jeho rastové možnosti a zdroje. V terapii sa sústreďujeme na proces zmeny od patológie k efektívnejšiemu využívaniu zdravého potenciálu každého jedinca. 

V individuálnom terapeutickom prístupe využívame aj terapiu hrou, jedinečnú metóda, kde je hra prostriedkom stvárnenia detskej mysle. Pri terapii hrou sa využíva vytvorenie bezpečného tretieho priestoru, kde sa prostredníctvom herných symbolov dieťa s pomocou a pod vedením terapeuta vyrovnáva s úzkosťou, emočnými konfliktami a strachom vznikajúcimi v procese vývinu aj v súvislosti so vzťahom k objektu. 

Hra je pre deti prirodzeným spôsobom sebareflexie, sebarealizácie a komunikácie terapeuta s dieťaťom. Takto môžu vyjadriť svoje myšlienky, pocity, zážitky.  Dieťa si v procese hry buduje a posilňuje vlastné kompetencie, učí sa samostatne spracovávať problémy, osvojuje si stratégie zvládania záťažových situácií, posilňuje si autoregulačné mechanizmy, učí sa rešpektovať stanovené hranice a pravidlá. To mu umožňuje posúvať sa k zrelším vývinovým štádiám. 

Ostatné terapie

Terapia v piesku, pohybová terapia, ergoterapia, arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia, hydroterapia

Ergoterapia je liečebný postup, pri ktorom sa terapeuticky využíva pracovná činnosť podľa možností a schopností pacientov. Je založená na prístupe zameranom na človeka. Hlavným terapeutickým prostriedkom ergoterapie je zmysluplná činnosť alebo zamestnanie pacientov, ktorá považuje činnosť za cieľ aj prostriedok terapie. Cieľom muzikoterapie je pomocou zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav pacienta. Tóny a ich spájanie do celkov podľa istých hudobných a psychických zákonitostí sú neverbálnym komunikačným a relaxačným médiom a nesú v sebe informácie s diagnostickým a terapeutickým významom. Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov. Prvky arteterapie využívajú aj profesionálne výtvarníčky, ktoré naše zariadenie pravidelne navštevujú a pomáhajú deťom pri tvorbe malých výtvarných diel, ktoré si po ukončení pobytu odnášajú domov.