Náš tím

Ing. Jarmila Juríková

riaditeľka

jurikova@dplhran.sk

056 679 00 85

Je štatutárnym zástupcom Detskej psychiatrickej liečebne, n.o. v Hrani. Absolvovala inžinierske štúdium na Žilinskej univerzite. Riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zakladacou listinou alebo iným štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. 


MUDr. Katarína Ackermanová


primárka, psychoterapeutka, súdna znalkyňa v odvetví psychiatria

Ukončila Fakultu detského lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe v r. 1984. Má atestáciu I. stupňa z detského lekárstva a atestáciu z detskej psychiatrie. Je certifikovanou psychoterapeutkou v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii a súdnou znalkyňou v odvetví psychiatria. Má vyše 25-ročné skúsenosti s prácou s deťmi ako lekárka na lôžkovom pedopsychiatrickom oddelení univerzitnej nemocnice, aj ako ambulantná detská psychiatrička. Je primárom a odborným garantom v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov v DPL, n.o. Hraň, odovzdáva svoje dlhoročné praktické skúsenosti v rámci prednáškovej činnosti na odborných vzdelávacích podujatiach lekárov a stredného zdravotníckeho personálu. 

 lekari@dplhran.sk 

tel.: 0948 010 580

Naši Lekári


e-mail: lekari@dplhran.sk                                  tel.: 056 679 00 12 (spojovateľ)

MUDr. Miriam Rušinová

Už viac ako 20 rokov pracuje s detskými pacientmi v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. v Hrani. Vyštudovala Lekársku Fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je atestovanou lekárkou v odbore psychiatria na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. 


MUDr. Jana Ondo-Eštoková

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Masarykovej univerzite v Brne. Po škole od r. 2011 pracovala v Psychiatrickej nemocnici v Jihlave. Má atestáciu v odbore psychiatria a absolvovala 5 ročný psychoterapeutický výcvik kognitívno-behaviorálnej terapie na medzinárodnom inštitúte KBT v ČR. Od roku 2019 pracuje ako lekárka v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. b Hrani. 

MUDr. Denisa Dunayová

V roku 2013 ukončila štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Odvtedy pracuje ako lekárka v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. v Hrani, kde sa venuje pacientom s duševnými ochoreniami a psychickými poruchami. Absolvovala špecializačné štúdium v špecializačnom odbore detská psychiatria na Univerzite Komenského v Bratislave. 

MUDr. Katarína Haburčáková

Štúdium všeobecného lekárstva ukončila v roku 2017 na Lekárskej fakulte Uniferzity Komenského v Bratislave. Od roku 2018 ako lekárka venuje deťom v DPL, n.o. Hraň. Je zaradená do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore detská psychiatria na Univerzite komenského v Bratislave.


 Mgr. Michaela Sütöová

klinická psychologička

Vyštudovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave absolvovala postgraduálne špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia. V liečebni vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia intelektu, štrukturálnych zmien CNS, osobnosti, vedie individuálne a skupinové psychoterapie, rodinné psychoterapie, komunitné stretnutia, krízové a podporné intervencie, psychoedukácie.psycholog@dplhran.sk

 tel.: 056 679 00 12 (spojovateľ)


Mgr. Alžbeta Jasovská

vedúca sestrajasovska@dplhran.sk 

tel.: 056 679 00 12 (spojovateľ)

Vedúca sestra je zodpovedná za odbornú úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, koordinuje a kontroluje špecifické ošetrovateľské postupy a plány starostlivosti o pacienta. Ukončila magisterské štúdium Ošetrovateľstva na Vysokej škole Sv. Alžbety v Bratislave. Špecializačné štúdium z psychiatrie absolvovala na inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníkov na SZU Bratislava. Má dlhoročné skúsenosti ako detská sestra. V Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. pôsobí od roku 1991  a posledných 10 rokov na pozícii vedúcej sestry.


Naši terapeuti


tel.: 056 679 00 12 (spojovateľ)

Mgr. Henrieta Urbanová


Absolvovala magisterské štúdium na Trnavskej univerzite, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, odbor ošetrovateľstvo. Ďalej ukončila výcvik "terapia hrou" na Inštitúte terapie hrou v Bratislave. V Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. pracuje s deťmi v terapii hrou, ergoterapii a pohybovej terapii. 

Mgr. Lucia Lisá

lisa@dplhran.sk 

Vyštudovala odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala výcvik "terapia hrou" na Inštitúte terapie hrou v Bratislave. V našej liečebni sa individuálnou formou venuje vzdelávaniu stredoškolákov všeobecno-vzdelávacích predmetov.


Mgr. Katarína Staruchová

sociálna pracovníčka

Ukončila magisterské štúdium sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Už dlhé roky sa stará o deti v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. Hraň ako sociálna pracovníčka. Zabezpečuje kontakty s primárnym prostredím hospitalizovaných detí, s rodinami, sociálnymi zariadeniami, s kmeňovými školami. Má na starosti aj spoluprácu so zdravotnými poisťovňami.

staruchova@dplhran.sk 

tel.: 0911 182 175, 056 679 00 12