Náš tím

Ing. Jarmila Juríková

riaditeľka

jurikova@dplhran.sk

056 679 00 85

Je štatutárnym zástupcom Detskej psychiatrickej liečebne, n.o. v Hrani. Absolvovala inžinierske štúdium na Žilinskej univerzite. Riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zakladacou listinou alebo iným štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. 


MUDr. Katarína Ackermanová

primárka, psychoterapeutka, súdna znalkyňa v odvetví psychiatria

Ukončila Fakultu detského lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe v r. 1984. Má atestáciu I. stupňa z detského lekárstva a atestáciu z detskej psychiatrie. Je certifikovanou psychoterapeutkou v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii a súdnou znalkyňou v odvetví psychiatria. Má vyše 25-ročné skúsenosti s prácou s deťmi ako lekárka na lôžkovom pedopsychiatrickom oddelení univerzitnej nemocnice, aj ako ambulantná detská psychiatrička. Je primárom a odborným garantom v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov v DPL, n.o. Hraň, odovzdáva svoje dlhoročné praktické skúsenosti v rámci prednáškovej činnosti na odborných vzdelávacích podujatiach lekárov a stredného zdravotníckeho personálu. 

 lekari@dplhran.sk 

tel.: 0948 010 580

Naši Lekári

e-mail: lekari@dplhran.sk                         tel.: 056 679 00 12 (spojovateľ)

MUDr. Miriam Rušinová

Už viac ako 20 rokov pracuje s detskými pacientmi v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. v Hrani. Vyštudovala Lekársku Fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je atestovanou lekárkou v odbore psychiatria na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. 

MUDr. Katarína Haburčáková

Štúdium všeobecného lekárstva ukončila v roku 2017 na Lekárskej fakulte Uniferzity Komenského v Bratislave. Od roku 2018 sa ako lekárka venuje deťom v DPL, n.o. Hraň. Je zaradená do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Detská psychiatria na Univerzite Komenského v Bratislave.

MUDr. Jana Ondo-Eštoková

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Masarykovej univerzite v Brne. Po škole od r. 2011 pracovala v Psychiatrickej nemocnici v Jihlave. Má atestáciu v odbore psychiatria a absolvovala 5 ročný psychoterapeutický výcvik kognitívno-behaviorálnej terapie na medzinárodnom inštitúte KBT v ČR. Od roku 2019 pracuje ako lekárka v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. v Hrani. 

MUDr. Samuel Dorko

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2021 na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Je zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Detská psychiatria na Univerzite Komenského v Bratislave.

MUDr. Denisa Malecká

V roku 2013 ukončila štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Odvtedy pracuje ako lekárka v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. v Hrani, kde sa venuje pacientom s duševnými ochoreniami a psychickými poruchami. Absolvovala špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Detská psychiatria na Univerzite Komenského v Bratislave dvojročný Výcvikový program zameraný na terapiu hrou s psychoanalytickým porozumením pod vedením PhDr. Evy Reichelovej, CSc.

MUDr. Lukáš Hanuliak

Ukončil štúdium všeobecného lekárstva v roku 2020 na Jesseniovej Lekárskej fakulte Uniferzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského vzdelania nastúpil v DPL, n.o. Hraň na pozíciu lekár.

MUDr. Karin Labaničová

Vyštudovala Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. Pracovala ako lekárka na psychiatrickom oddelení v Trebišove. Od r. 2022 pracuje v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. Hraň.


Naši psychológovia

psycholog@dplhran.sk                                         tel.: 056 679 00 12 (spojovateľ)

Mgr. Michaela Sütöová

klinická psychologička

Vyštudovala jednoodborové štúdium psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Následne absolvovala špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V praxi využíva hlavne prvky kognitívno-behaviorálnej terapie, Sandplay terapie, Schématerapie a Systemickej terapie. V liečebni realizuje psychodiagnostické vyšetrenia, individuálne a skupinové psychoterapie, rodinné terapie, psychoedukácie, podporné a krízové intervencie.

 Mgr. Mário Urban

psychológ

Vyštudoval jednoodborové štúdium psychológie na Prešovskej univerzite v Prešove. Po absolvovaní vysokoškolského vzdelania nastúpil v DPL, n.o. Hraň na pozíciu psychológ. V liečebni vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia, individuálne a skupinové psychoterapie, psychoedukácie, podporné a krízové intervencie.

Mgr. Veronika Hodáňová

psychologička

Vyštudovala jednoodborové štúdium psychológie na Prešovskej univerzite v Prešove. Po škole od r. 2018 pracovala ako psychológ v zdravotníctve v ČR. Absolvovala krátkodobý výcvik v Adlerovskej psychoterapii. V liečebni vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia, individuálne a skupinové psychoterapie, relaxácie, psychoedukácie, podporné a krízové intervencie.

Mgr. Martina Žižaková

psychologička

Vyštudovala jednoodborové štúdium psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktuálne je zaradená do výcvikového programu "Rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu" v Inštitúte rodinnej terapie v Martine. V liečebni vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia, individuálne a skupinové psychoterapie, psychoedukácie, podporné a krízové intervencie. 

Mgr. Diana Krišková

psychologička

Vyštudovala jednoodborové štúdium psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Po škole pracovala ako psychológ v Centre pre deti a rodiny. V rokoch 2019-2023 absolvovala dlhodobý komplexný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou Českej lekárskej spoločnosti JEP. V roku 2021 ukončila Kroměřížsky kurz Hypnózy I. akreditovaný Asociáciou klinických psychológov ČR (AKP) a Českou lekárskou komorou (ČLK). V liečebni vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia, individuálne a skupinové psychoterapie, relaxácie, psychoedukácie, podporné a krízové intervencie.


Mgr. Alžbeta Jasovská

vedúca sestra   jasovska@dplhran.sk

tel.: 056 679 00 12 (spojovateľ)

Vedúca sestra je zodpovedná za odbornú úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, koordinuje a kontroluje špecifické ošetrovateľské postupy a plány starostlivosti o pacienta. Ukončila magisterské štúdium Ošetrovateľstva na Vysokej škole Sv. Alžbety v Bratislave. Špecializačné štúdium z psychiatrie absolvovala na inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníkov na SZU Bratislava. Má dlhoročné skúsenosti ako detská sestra. V Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. pôsobí od roku 1991  a posledných 10 rokov na pozícii vedúcej sestry.


Naši terapeuti

tel.: 056 679 00 12 (spojovateľ)

Mgr. Henrieta Urbanová


Absolvovala magisterské štúdium na Trnavskej univerzite, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, odbor ošetrovateľstvo. Ďalej ukončila výcvik "terapia hrou" na Inštitúte terapie hrou v Bratislave. V Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. pracuje s deťmi v terapii hrou, ergoterapii a pohybovej terapii. 

Mgr. Lucia Lisá

lisa@dplhran.sk 

Vyštudovala odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala výcvik "terapia hrou" na Inštitúte terapie hrou v Bratislave. V našej liečebni sa individuálnou formou venuje vzdelávaniu stredoškolákov všeobecno-vzdelávacích predmetov.


Mgr. Katarína Staruchová

sociálna pracovníčka

Ukončila magisterské štúdium sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Už dlhé roky sa stará o deti v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. Hraň ako sociálna pracovníčka. Zabezpečuje kontakty s primárnym prostredím hospitalizovaných detí, s rodinami, sociálnymi zariadeniami, s kmeňovými školami. Má na starosti aj spoluprácu so zdravotnými poisťovňami.

staruchova@dplhran.sk 

tel.: 0911 182 175, 056 679 00 12